Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
โปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษย์ Prosoft HRMI โปรแกรมเงินเดือน HR ซอฟท์แวร์สำเร็จรูป

 

Version History

 

เวอร์ชั่น
รายละเอียด
หน้าจอ/รายงาน
รายละเอียดการแก้ไข
PBS 7.1.231.0.20120520
รายงานประมวลผลจาก ระบบเวลาเข้าระบบเงินเดือน เมื่อเลือก Rang หน่วยงาน ตำแหน่ง รหัสพนักงาน ไม่ได้เลือก (Default) เมื่อ Preview รายงานไม่แสดงข้อมูล

สท.2-2 แบบแจ้งบัญชีรายชื่อ ผู้รับการฝึกประจำปี

แสดง ระยะเวลาฝึกอบรมไม่ถูกต้อง
สท.2-1 แบบแจ้งรายละเอียดหลักสูตร การฝึกอบรมประจำปี แสดง ระยะเวลาฝึกอบรมไม่ถูกต้อง
ปฎิทินัดสัมภาษณ์ 1. Tapตารางนัดสัม..ขั้นที่1)ไม่ได้ระบุเวลากดปุ่ม Save โปรแกรมแจ้ง Error 'The value for column 'StarHour' in table 'HrRecAppointInterview' '
2. ที่หน้าปฎิทินนัดสัมภาษณ์ เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูลจะแจ้ง Error เดียวกัน
รายงานการขาด ลา สาย เลือกช่วงวันที่ ที่พนักงานที่ลาออกไปแล้ว ยังแสดงข้อมูลพนักงานที่ลาออกอยู่
รายงานการเข้า-ออก การทำงานของพนักงาน เพิ่ม เรียงตามแผนก
ปรับตำแหน่งและเงินเดือนแบบกลุ่ม กรณีเลือกเงื่อนไขเพิ่มเติมและพนักงานมีเอกสารการลงโทษมากกว่า 1 เอกสารจะทำให้ข้อมูลซ้ำ
จัดเก็บข้อมูลนำส่ง เพิ่มรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลส่งธนาคาร HSBC แบบ Media Clearing
จัดเก็บข้อมูลนำส่ง ไม่สามารถจัดเก็บนำส่งธนาคารแบบรวมสาขาไม่ได้
บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ กรณีที่ลบเอกสารลำดับขั้นแล้ว ให้ไปUpdate เอกสารขออนุมัติ จากที่มีลำดับขั้นการอนุมัติ เป็นไม่มีลำดับขั้นการอนุมัติ
บันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานพ้นสภาพไปแล้ว แต่ยังสามารถบันทึกปรับตำแหน่งและเงินเดือนได้
รายงานข้อมูลรูปแบบการประเมิน ไม่สามารถดู Report รายงานข้อมูลรูปแบบการประเมินได้ กรณีที่เมนูกำหนดรูปแบบประเมินผลมีการกรอกข้อมูล ที่ Tab ประเมินผลแบบคะแนน หรือ Tab ประเมินผลแบบร้อยละ
รายงานข้อมูลข้อสอบและ เกณฑ์การให้คะแนน เมื่อทำการเปิด ส่วนของ Range เมื่อทำการเลือกประเภทข้อสอบเป็นประเภทอื่นแล้วกลับมาเลือกทั้งหมดใหม่อีกครั้ง ตำแหน่งงานจะถูก Block ไว้ไม่สามารถเลือกได้
ประมวลผลรายได้ กรณีงวดการจ่ายเดือนละ 2 ครั้ง งวดแรกไม่มีการประมวลผล งวด 2 มีเงินเดือน 3825 ,รายได้ไม่ประจำ 1470 ,รายหักไม่ประจำที่เลือกว่าหักก่อนคำนวณ ปกส.3825 เมื่อประมวลผลระบบคำนวณประกันสังคมผิด
ประมวลผลรายได้ กรณีที่ภาษีนายจ้างออกให้ตลอดที่มีการ Adjust ยอด แล้ว เมื่อประมวลผลรายได้ ยอดรวมภาษีไม่ถูกต้อง
ประมวลผลรายได้ กรณี งวดการจ่ายเดือนเมษายน งวด 1 เริ่ม 16/3-15/4 จ่าย 10/4 ,งวด 2 เริ่ม 16/4-30/4 จ่าย 20/4 ,พนักงานเข้างาน 1/4 เงินเดือน 7650 เลือก Option คำนวณตามเศษวันที่เหลือ เมื่อประมวลผลรายได้ ฐานคำนวณ ปกส.ถูกต้อง แต่ยอดประกันสังคมไม่ถูกต้อง
บันทึกขออนุมัติลงทะเบียน Tab ผู้เข้าอบรม ส่วนของบุคคลทั่วไปเมื่อ Click เลือกที่นั่ง ส่วนของชื่อ Zone ไม่แสดง และ ไม่สามารถเลือก Zone ที่นั่งได้
บันทึกข้อมูลหน่วยงาน ทำการลบหน่วยงานโปรแกรมแจ้งเตือน มีการนำไปใช้ที่ hrMisOrgUnitEmpstructHD ซึ่งไม่สามารถทราบได้ว่าหน้าจอใด
บันทึกการจ่าย (แบบแจกแจง) เมื่อทำการบันทึกประมาณ 80 คนขึ้นไปปรากฏว่าการบันทึกเริ่มช้าลง
บันทึกสิทธิ์การอนุมัติ ปรับ Performance : กรณีที่ต้องการกำหนดสิทธิ์การอนุมัติพนักงานเพิ่มเมื่อกด picker (บน Grid) พนักงานบน Grid ที่มีข้อมูลพนักงานมาก (เช่น มากกว่า 1000 คน) หน้าจอจะใช้เวลาในการดึงข้อมูลนาน
ประมวลผลจากระบบ เวลาเข้าสู่ระบบเงินเดือน กรณีที่พนักงานมีรายได้ประจำที่เลือกว่ารวมคำนวณเป็นฐาน OT เมื่อประมวลผลจาก time เข้าสู่ระบบเงินเดือน ระบบคำนวณอัตราส่วนต่อวันไม่ถูกต้อง
ประมวลผลรายได้ รายได้และภาษี 40(2) กรณีที่ไม่ได้เลือกปัดเศษการคำนวณที่หน้าข้อกำหนดองค์กร แต่เมื่อประมวลผลรายได้แล้วระบบปัดเศษฐานการคำนวณภาษี 40(2)ให้โดยอัตโนมัติ
บันทึกลำดับขั้นการอนุมัติ หน้ารายละเอียด กรณีลบลำดับขั้นได้ หากมีหลายขั้น จะต้องไล่ลบขั้นสุดท้ายขึ้นมา แต่ตอนนี้โปรแกรม ลบขั้นไหนก็ได้ เมื่อ Save จะทำให้ Flow ลำดับขั้นไม่ถูกต้อง
ภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เรียกรายงาน ภงด.1 ใบแนบและภงด.1 แบบยื่นรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย จำนวนเอกสารออกมาไม่ตรงกัน
จัดเก็บข้อมูลนำส่ง จัดเก็บกองทุนเพิ่มขวัญ กรณีพนักงานไม่มีวันที่บรรจุงาน และไม่มีวันที่ลาออก แล้วขึ้น Error
บันทึกพ้นสภาพความเป็นพนักงาน เอกสารพ้นสภาพวันที่มีผลบังคับใช้ น้อยกว่าวันที่มีผลของเอกสารปรับตำแหน่งและเงินเดือนจะต้องSaveไม่ได้
บันทึกข้อมูลพนักงาน แปลภาษา ระบบ Personnel ที่ยังไม่ถูกต้อง
บันทึกสัญญาจ้างงาน กรณีที่ Login เข้ามาเป็น Eng และเปิดหน้าจอบันทึกสัญญาจ้างงาน แต่สถานะกลับแสดงเป็น ภาษาไทยเช่น 'รออนุมัติ'
บันทึกคำร้องสวัสดิการ บันทึกคำร้องสวัสดิการ ประเภทอื่นๆ จำนวนเงินไม่ขึ้นให้ ตามที่กำหนดเงื่อนไขสวัสดิการ