Who's Online

ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีคำนวณแบบเส้นตรง  มีวิธีการอย่างไร

Q:วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคาวิธีคำนวณแบบเส้นตรง  มีวิธีการอย่างไร
A:มีขั้นตอนดังนี้
ยกตัวอย่าง
สำหรับขั้นตอนการคำนวณค่าเสื่อมราคาตามคำถามข้างต้นสามารถคำนวณได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.ค่าเสื่อมราคาต่อวันคำนวณได้อย่างไร
A: ค่าเสื่อมราคาต่อวัน   16.0843719807  คำนวณมาจาก  
ยอดราคาคำนวณ – ราคาซาก –ค่าเสื่อมสะสมยกมา =      29,500  - 1- 22,840.07

               อายุการใช้งานสินทรัพย์รวม(วัน)                                           414 วัน

2.อายุสินทรัพย์รวม  (วัน) 414 มาจากใหน
A: 414 วัน คำนวณโดยนับวันจากวันที่เริ่มต้นคำนวณจนถึงวันที่หยุดคำนวณว่ารวมแล้วทั้งหมดกี่วันแจกแจงดังนี้
วันที่เริ่มต้นคำนวณ 01/01/2551 สิ้นสุดคำนวณ  17/02/2552
ปี 2551                            = 366  วัน
ปี 2552        01/01/2551  = 31     วัน
    17/02/2552  = 17     วัน
รวม          = 414  วัน

3.แต่ละเดือนคำนวณยอดค่าเสื่อมอย่างไร
A: ยกตัวอย่างการคำนวณค่าเสื่อมราคารายเดือน เช่นเดือนมกราคมยอด   498.62 คำนวณมาจาก
ค่าเสื่อมราคา/ วัน x จำนวนวันรวมของเดือนนั้นๆ  =   16.0843719807  X 31 วัน  =  498.615531401

4.ยอดรวมทั้งปี  5,886.88 คำนวณมาจากใหน
A: การคำนวณค่าเสื่อมราคารวมทั้งปีคำนวณมาจาก  
ค่าเสื่อมราคาต่อวัน X จำนวนวันรวมของทั้งปีในปีนั้นๆ = 16.0843719807 X 366 วัน  = 5,886.88014493
 (สาเหตุที่ต้องคำนวณตามวันเนื่องจากในแต่ละเดือน มีจำนวนวันไม่เท่ากันและในแต่ละปีมีจำนวนวันรวมไม่เท่ากันโปรแกรมจึงคำนวณตัดออกมาเป็นวันให้ก่อน)